> குருத்து: தமிழக மக்கள் நடத்திய போராட்டங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி!