> குருத்து: தில்லை கோயிலை தீட்சிதர்களுக்கு தாரை வார்க்காதே!