> குருத்து: வேட்டி - கனவான்களே! தனியார் பள்ளிகளை கண்டிக்க தயங்குவது ஏன்?