> குருத்து: போலீசின் பொய் வழக்குகளையும், அடக்குமுறைகளையும் முறியடிப்போம்!