> குருத்து: வதைக்கப்பட்ட மருத்துவரிடம் மன்னிப்பு கேள்! அதிகாரிகளை பணிநீக்கம் செய்!